אמת או חובה: מה אנחנו לא יודעים על ביטוח החובה לרכב?

אם אתם נוהגים ברכב מנועי שאינו מכוסה בביטוח חובה - אתם עוברים עבירה פלילית, והעונש הוא 3 חודשי מאסר או קנס ■ ומה קורה כשתעודת החובה נשכחה בכיס והתפוררה בכביסה, או כשגנבנו לנו את התיק עם הפוליסה?

ג'ון גבע
(אילוסטרציה: Shutterstock)

מטרתה של פוליסת ביטוח חובה היא להעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף אשר ייגרמו לנוהג ברכב, נוסעיו ולנפגעים אחרים, כתוצאה מתאונת דרכים ("פוליסת חובה"). לפני שנים רבות הכיר המחוקק בחשיבותו של כיסוי ביטוחי זה, ולשם כך נחקק סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל-1970 ("הפקודה").

בהתאם לפקודה, כאשר אדם נוהג ברכב מנועי, עליו להיות מכוסה בפוליסת חובה. המחוקק הגדיל לעשות, וקבע נוסף על כך כי העובר על ההוראה דינו מאסר 3 חודשים או קנס. לבית המשפט יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה של אותו אדם שלא רכש כיסוי ביטוחי, או את רישיון הרכב שלו. כאשר מתרחשת תאונה שנגרמו בה נזקי גוף, ומתברר כי הרכב המעורב לא היה מבוטח בפוליסת חובה, ייאלצו הניזוקים לפנות ל"קרנית" - קרן ממשלתית לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. קרנית תפצה את הנפגעים, למעט הנהג, והיא יכולה להגיש תביעת שיפוי כנגד אותו אדם שלא ביטח את רכבו.

נציג מקרה לשם הדוגמה: שמעון רכש רכב לפני חצי שנה בקירוב, וביטח עצמו בפוליסת ביטוח חובה. בעת רכישת הפוליסה שילם שמעון 1,300 שקל המשקפים את מלוא הפרמיה. עתה הוא מעוניין לבטל את הפוליסה, עקב רצון לעבור לחברה אחרת או כוונה למכור את הרכב - האם שמעון יכול לבטל את פוליסת הביטוח?

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010 ("התקנות") נותנות לכך מענה. על שמעון להודיע לחברת הביטוח שברצונו לבטל את פוליסת החובה, ועליו להחזיר לה את תעודת הביטוח המקורית. מדובר בתנאי הקבוע בתקנות, וללא קיומו לא תתבטל פוליסת החובה.

נשוב לדוגמה שהצגנו: שמעון מסר הודעה, ואולם לא מצא את תעודת ביטוח החובה. לאחר חיפוש ארוך נמצאה התעודה כשהיא מפוררת לחלוטין במכנסי הג'ינס שלו שעברו כביסה... מה יעשה במקרה כזה? (הרי הדרישה היא שיחזיר את התעודה המקורית). בהתאם לתקנות, עליו למסור הצהרה בכתב שתיחתם בפני חברת הביטוח או סוכן הביטוח בדבר נסיבות המקרה. בהצהרה עליו לציין כי הרכב עדיין בבעלותו או בחזקתו. נדגיש כי קיים הסדר דומה כאשר התעודה אבדה או נגנבה. רק במסירת הצהרה כמתואר, תתבטל פוליסת החובה.

שמעון נזכר שאת מלוא הפרמיה שילם לפני כחצי שנה, כשרכש אותה. האם הוא זכאי להחזר כספים עקב הביטול? ככלל, בעל פוליסת החובה שבוטלה זכאי להחזר יחסי של הפרמיה. הדרך לחישוב ההחזר קבועה בתקנות, כאשר קיימת חשיבות לסיבת הביטול. על חברת הביטוח להחזיר את הכספים תוך 14 יום מהמועד שבו הביטול נכנס לתוקף, תהא הסיבה אשר תהא.

מה יהא הדין כאשר חברת הביטוח היא זו שמעוניינת בביטול פוליסת החובה? התקנות מפרטות שני מקרים שבהם חברת הביטוח רשאית לפעול כאמור לפני תום תקופת הביטוח. המקרה הראשון מתייחס למירמה מצד בעל הפוליסה. המקרה השני מתייחס לאי-גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם בעל הפוליסה לפני שתעודת הביטוח הונפקה.

נדגים: ראובן רכש רכב לפני 4 חודשים בקירוב. הוא מודע לחשיבותה של פוליסת חובה, ולכן רכש פוליסה מתאימה ב-1,250 שקל. ראובן חושש מכך שלא מסר פרטים מלאים לחברת הביטוח לפני הנפקת התעודה, וכעת הוא אינו בטוח אם הפוליסה עדיין בתוקף. כיצד יוכל לדעת אם חברת הביטוח ביטלה את פוליסת החובה? לפי התקנות, חייבת חברת הביטוח למסור לראובן הודעת ביטול מנומקת בכתב וזאת 21 ימים לפחות לפני מועד הביטול. לאחר מכן, על ראובן להחזיר לחברת הביטוח את תעודת הביטוח המקורית. על חברת הביטוח להוציא לפועל את ההחזר הכספי היחסי בהקדם, ולא יאוחר מ-14 יום ממועד השבת התעודה. ואולם להבדיל מביטול פוליסת החובה מיוזמתו של בעל הפוליסה, אי-החזרת התעודה במקרה זה אינו מהווה תנאי לביטולה בפועל. עם זאת, אם ראובן לא יחזיר את התעודה - הוא לא יהיה זכאי לקבל את החזר הפרשי הפרמיה ששילם.

ראובן נזכר שלפני כחודש אירעה פריצה לביתו, שבה נגנבו שני מכשירים סלולריים ותיק אישי. בין היתר, התיק הכיל את תעודת החובה המקורית. לכן, אין באפשרותו של ראובן להחזיר את תעודת המקור. האם יקבל החזר יחסי של הפרמיה? ראובן יכול להיות רגוע: עליו למלא הצהרה בכתב שתיחתם בפני חברת הביטוח או סוכן הביטוח, בדבר נסיבות הגניבה. ההחזר במקרה זה יבוצע לאחר שנמסרה ההצהרה לחברת הביטוח. נדגיש כי הסדר זה יחול גם כאשר התעודה אבדה או הושחתה.

עוד בוואלה! NEWS

ביקשנו מחברי להקת "שלוה" לספר על עצמם. זה כנראה הסיפור הכי מרגש שתשמעו

בשיתוף מפעל הפיס
לכתבה המלאה

חשיבות רבה

בפני חברת הביטוח עומדת אפשרות נוספת לביטול פוליסת החובה. אפשרות זו מנויה בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 ("החוק"). בהתאם לחוק, כאשר הפרמיה או חלקה לא שולמה במועד, על חברת הביטוח להודיע על כך בכתב למבוטח. לאחר 15 ימים מיום ההודעה, רשאית חברת הביטוח לשלוח הודעה נוספת למבוטח. בהודעה זו יצוין כי הפוליסה תתבטל לאחר 21 יום נוספים אם החוב לא ישולם.

א' ("התובע") הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח ("הנתבעת") בגין אי-תשלום תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה שרכש אצלה ("הפוליסה"). ב-30 במאי 2014 היה מעורב הרכב המבוטח בתאונה ("האירוע"). הנתבעת טענה להגנתה כי הפוליסה בוטלה ב-13 באפריל 2014, בעקבות חזרה של הוראת קבע לתשלום הפרמיה. לפיכך, במועד האירוע לא היה כיסוי ביטוחי בתוקף. הנתבעת הוסיפה שלפני התאונה ערך התובע ביטוח נוסף לרכב, בחברת ביטוח אחרת ("הפוליסה החדשה"), ולכן ידע שאין לו כיסוי ביטוחי אצלה. האם העובדה שהוראת הקבע חזרה הובילה לביטול הפוליסה? מה משמעות רכישת הפוליסה החדשה, והאם היא תפעל לרעת המבוטח?

בית המשפט קבע שסעיף 15(א) לחוק מסדיר את דרך ביטול הפוליסה במקרה של אי-תשלום הפרמיה במועד. מטרת הסעיף הינה מניעת ביטול הכיסוי הביטוחי עקב התרשלות או שיכחה של בעל הפוליסה. על חברת הביטוח להודיע בכתב לבעל הפוליסה על אודות החוב, ולדרוש תשלום בהתאם. בנוסף, על חברת הביטוח לשלוח הודעה נוספת בכתב לפני ביטול הפוליסה. בית המשפט הדגיש, כי ביטול הכיסוי הביטוחי מותנה בשליחת שתי ההודעות כאמור. הודעות אלה מעניקות לבעל הפוליסה שתי אורכות לסילוק החוב, מתוך מטרה שבמהלכן יסולק החוב לפני שתבוטל הפוליסה.

בית המשפט הוסיף כי הנתבעת לא הוכיחה ששלחה שתי הודעות לבעל הפוליסה כנדרש, ושהן אכן נמסרו לו. לפיכך, אין לקבל את טענתה שלפיה הפוליסה בוטלה. אף אם הייתה שולחת הנתבעת הודעת ביטול פוליסה, הרי שהודעה זו חסרת תוקף בהיעדר משלוח שתי ההודעות כאמור לעיל. עוד צוין כי רכישת הפוליסה החדשה התייחסה לתקופה המתחילה עם סיום פוליסת הנתבעת. מכאן הסיק בית המשפט שמדובר במבוטח המקפיד לוודא שלרכבו תהא פוליסת ביטוח בתוקף. בשל כך לא סביר כי אילו היה מקבל את ההודעות בהתאם לחוק, לא היה פועל בעניין. בהתאם לאמור, בית המשפט קבע כי הפוליסה לא בוטלה - והורה לנתבעת לשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לנזקים שנגרמו באירוע (בית משפט השלום - תא"מ (צפת) 43585-04-15).

מהאירועים המתוארים בכתבה זו ניתן להתרשם מחשיבותה הרבה של פוליסת החובה. ראשית, מדובר בהוראת חוק, שאי-קיומה מהווה עבירה פלילית. שנית, בסמכותם של בתי המשפט לפסול את רישיון הנהיגה של אותו אדם שעבר על החוק, או את רישיון הרכב שלו. כמו כן, במקרים שהגיעו לבתי המשפט, שעסקו בנזקי גוף בתאונת דרכים ללא שהיה בידי בעל הרכב פוליסת חובה, שילמה כאמור קרנית את הפיצוי הכספי לנפגעים (למעט לנהג הרכב). במקרים אלה, מגישה קרנית תביעת שיפוי כנגד אותו נהג. מנגנון ביטול פוליסת החובה אינו מוכר לרוב האנשים, ורצוי ומומלץ שציבור המבוטחים יכיר את הוראות החוק ובתוך כך יהיה מודע לזכויותיו ולדרכי ההתנהלות מול חברות הביטוח.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/הלתנאי שימוש
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully